Access判斷窗體是否存在子窗體

2017-12-15 17:14:00
tmtony8
原創
1233

有時我們需要判斷窗體是否存在子窗體,如果存在,卽顯示子窗體數據;如果不存在,顯示其他的。

判斷子窗體是否存在,隻需要遍歷窗體的所有控件,判斷有否有子窗體控件卽可。


控件類型固有常量錶如下:


詳細代碼:

Private Sub Command0_Click()
  Dim ctrl  As Control
  
  For Each ctrl In Forms("窗體2").Controls
    If ctrl.ControlType = acSubform Then
      
      MsgBox "窗體2" & "包含子窗體"
      Exit For
    End If
  Next
End Sub

運行效果:

  分享