office交流網--QQ交流群號

Access培訓群:792054000         Excel免費交流群群:686050929          Outlook交流群:221378704    

Word交流群:218156588             PPT交流群:324131555

excel 使用已有的數據做圖錶

2019-11-04 10:55:00
tmtony8
原創
502

1.選擇準備好的數據,考慮數據是X軸坐標還是Y軸坐標2.選擇excel 菜單欄的插入=》圖錶欄,點擊下麵的小三角:3.選擇自己需要的圖錶類型,點擊確定,卽可圖錶可以隨便拖動到想要的位置上

    分享