office交流網--QQ交流群號

Access培訓群:792054000         Excel免費交流群群:686050929          Outlook交流群:221378704    

Word交流群:218156588             PPT交流群:324131555

Excel VBA及Access如何群髮QQ聊天信息

2019-07-07 10:19:00
zstmtony
原創
1495

Excel VBA及Access如何控製QQ群髮聊天信息

方法比較簡單,首先取得你要髮送消息的對方QQ的桌麵快捷方式


1. 打開這箇對方QQ的聊天窗口

    


2. 在桌麵右鍵,找到剛加的桌麵快捷方式,右鍵 屬性中 找到  快捷方式中 目標裡的內容 替換以下代碼相關的內容卽可

    


Dim WshShell,lngCnt,strMsg

Set WshShell=WScript.CreateObject("WScript.Shell")

WshShell.Run"C:\Program Files (x86)\Tencent\QQ\Bin\QQScLauncher.exe /uin:18449932 /quicklunch:01A1A9ADA4C6F751AACE28272CD7454BDD88F7D4F29BB64ED0248B441AE498B101D06621F0*****2"

WScript.Sleep 3000  '等待QQ聊天對話框加載完  

lngCnt=Inputbox("輸入髮送次數",,20)

strMsg=InputBox("輸入髮送內容",,"")

WshShell.run "mshta vbscript:clipboardData.SetData("+""""+"text"+""""+","+""""& strMsg &""""+")(close)",0,true

For i=1 To lngCnt

	WshShell.SendKeys "^v"

	WshShell.SendKeys "{ENTER}"

	WScript.Sleep 200

Next

WScript.Sleep 3000

WshShell.SendKeys"%{F4}"
    分享